Aktiesparekonto i PFA Bank

Aktiesparekonto - en god mulighed for din opsparing

  
Aktiesparekontoen giver mulighed for at investere  en del af din opsparing i aktiebaserede fonde eller børsnoterede aktier til en mere gunstig beskatning.
 
Fordelene ved at oprette en aktiesparekonto:
 
 • Du får mulighed for at indskyde op til kr. 135.900 (2024) i aktier og aktiebaserede investeringsbeviser,
  der er udbyttebetalende
     
 • Få en attraktiv lav beskatning (17 %) på værdistigningen og fradrag for tab i fremtidige stigninger
  – det er 10 % lavere end den laveste sats på aktieskat
     
 • Nemt for dig – skat af positivt afkast afregnes automatisk direkte fra aktiesparekontoen.

Afdelinger i PFA Invest,
der kan benyttes med en Aktiesparekonto

    ✔ Balance B

    ✔ Balance C

    ✔ Globale Aktier (Balance D)

    ✔ Danske Aktier

   

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvordan opretter du en aktiesparekonto?

Ønsker du at oprette en aktiesparekonto, så ring til PFA Bank på 70 80 85 00 eller udfyld kontaktformular her.


2. Hvem kan oprette en aktiesparekonto?

Alle personer, som er fuldt skattepligtige i Danmark, efter kildeskattelovens § 1, kan oprette en aktiesparekonto. Dvs. både børn og voksne kan oprette en aktiesparekonto, men selskaber og enkeltmandsejede virksomheder kan ikke.


3. Kan du oprette flere aktiesparekonti?

Der kan kun oprettes én aktiesparekonto per person. Hvis der oprettes flere aktiesparekonti, vil kun den først oprettede anerkendes, og de senere oprettede konti vil blive betragtet som almindelige indlånskonti og almindelige værdipapirdepoter, som skal beskattes efter de almindelige skatteregler.


4. Hvad er beløbsgrænsen?

For 2024 er der en indskudsloft på 135.900 kr. Der kan således frit indsættes midler på kontoen, indtil indskudsloftet på 135.900 kr. er nået. Værdien på aktiesparekontoen kan godt komme over loftet via værdistigninger, men når loftet er nået, kan der ikke længere foretages indskud. Indskud på aktiesparekontoen kan også ske ved overførsel af aktier. En sådan overførsel betragtes som et skattepligtigt salg.


5. Hvordan beskattes aktiesparekontoen?

Til forskel fra almindelig aktiehandel, er afkastet lagerbeskattet, hvilket indebærer, at udbytte og værdistigninger i årets løb beskattes, uanset om aktierne afstås eller ej. Afkastet beskattes med 17 %, som skal betales af midler på kontoen. Fuldt skattepligtige borgere, herunder også børn med aktiesparekonto, skal beskattes af årets afkast. Bemærk, at børn beskattes selvstændigt under aktiesparekontoen, selvom forældrene har oprettet kontoen på barnets vegne.

Der er  ikke udbytteskat på udbytte udloddet fra investeringer på aktiesparekontoen.
Den samlede værdi af aktiesparekontoen skal opgøres ved kalenderårets udgang. I årets skatteopgørelse indgår således alle aktiver på kontoen, dvs. kontant indestående og handelsværdien af værdipapirerne på værdipapirdepotet. Værdiforøgelse beskattes, mens værdifald fremføres og modregnes i fremtidige afkast. Gevinster og tab på aktiesparekontoen påvirker ikke den almindelige aktieindkomst uden for aktiesparekontoen. Således kommer aktiesparekontoen til at fungere i sit eget lukkede system, hvilket f.eks. medfører, at et tab på aktiesparekontoen ikke kan udnyttes til fradrag i anden indkomst uden for aktiesparekontoen. På samme måde vil der ikke være adgang til modregning mellem ægtefæller og heller ikke mulighed for at få bundfradrag i aktiesparekontoen.        


6. Hvor meget kan du hæve på kontoen?

Der kan frit hæves på kontoen, og hævningerne er skattefrie. Hvis du har haft et positivt afkast på dine investeringer, vil der dog blive reserveret et beløb til dækning af skat, der trækkes fra din konto ved årets afslutning.


7. Hvad kan du maksimalt indsætte i 2024?

Der må i 2024 indskydes maksimalt 135.900 kr. på aktiesparekontoen. Hvis der hæves på ordningen, kan der genindskydes i det omfang, den samlede nettoindbetaling ikke overstiger dette loft. Du må altid indskyde et beløb, der svarer til den skat, der bliver trukket fra kontoen, og det gælder, uanset om du overskrider loftet for indbetaling.  

Indbetalingsregler
Personer, der ikke har oprettet en aktiesparekonto før 2024, kan indsætte 135.900 kr. på kontoen i 2024.

For personer, der har oprettet en aktiesparekonto før 2024, danner saldo på kontoen pr. 31.12.2023 grundlag for, hvor meget der kan indskydes i 2024. Hvis man som investor har haft et godt afkast på aktierne i 2023, kan der således indskydes mindre i 2024, idet man vil være tættere på 135.900 kr. grænsen end en, der ikke har haft gode afkast. Det kan illustreres på nedenstående måde.


EksempEl 1 Eksempel 2 Eksempel 3

Indskudsloft i 2024

Værdi pr. 31.12.2023

135.900 kr.

30.000 kr.

135.900 kr.

60.000 kr.

135.900 kr.

150.000 kr.

Mulighed for indskud i 2024

105.900 kr.

75.900 kr.

0 kr.Beløb, som er betalt til skat, kan også indskydes
Der kan altid indskydes et beløb, som svarer til den skat, der er forfaldet i 2023.

Eksempel: Aktiesparekontoens saldo pr. 31.12.2023 er 60.000 kr., og kontoens ejer kan dermed indskyde 75.900 kr. 
Kontoens ejer har dog betalt skat af 10.000 kr. af overskuddet i 2023. Skatten er 1.700 kr., og dermed kan kontoens ejer i alt indskyde 77.600 kroner i 2024.


8. Kan du købe og sælge frit?

Der kan frit foretages køb og salg af værdipapirer på aktiesparekontoen. Så længe købet sker for midler på aktiesparekontoen, og så længe provenuet ved salget indgår på aktiesparekontoen, betragtes køb og salg af aktier ikke som indskud og hævninger. Omlægning af aktiesparekontoens værdipapirbeholdning har således ikke i sig selv indflydelse på loftet.        


9. Hvad må du investere i?

Midlerne kan investeres i børsnoterede aktier og omsættelige, aktiebaserede investeringsbeviser, tegningsretter, som tildeles aktier, der allerede indgår i aktiesparekontoen. Det skal være udbyttebetalende investeringsbeviser. Herudover er der ingen krav til placering, spredning m.v.  Værdipapirer, som efter de almindelige regler beskattes som kapitalindkomst, f.eks. beviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter, kan efter lovforlaget ikke medtages på aktiesparekontoen.        


10. Hvad er renten på kontoen?

Det er ikke muligt at opnå  renteafkast på aktiesparekontoens indlånskonto, da hensigten er, at midlerne på aktiesparekontoen skal anvendes til køb af aktier og ikke stå passivt på en kontant indlånskonto.        


11. Kan du overføre en aktiesparekonto til eller fra en anden bank?

På linje med andre særlige indlån kan kontoen overføres mellem pengeinstitutter.    

Der ikke må overføres Aktiesparekonti i perioden fra 15. december til skatten er afregnet det efterfølgende skatteår. Det vil for skatteårene 2020 til 2022 sige 15. december til 23. februar. For skatteåret 2023 og fremover er perioden 15. december til 23. januar.    


12. Kan du få rådgivning om aktiesparekontoen?

Ja. Investeringsrådgivning af PFA Bank sker efter PFA Banks sædvanlige investeringsvilkår. Rådgivningen vil alene være målrettet investering i PFA Invest afdelinger. Da  PFA Bank som udgangspunkt anbefaler en portefølje, der indeholder et mix af obligationer og aktier, vil du typisk blive anbefalet at  investere dine  midler i enten PFA Invest Balance B eller PFA Invest Balance C. Du kan dog vælge at investere i andre  aktiebaserede PFA Invest afdelinger som fx Globale Aktier, Danske Aktier, Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier eller USA Stabile Aktier.        


13. Hvem skal indberette mine handler og gevinster/tab til Skattestyrelsen?

Banken sørger for al nødvendig indberetning til SKAT. Du behøver ikke foretage yderligere indberetninger til SKAT om transaktionerne på din aktiesparekonto.        


14. Betaling af skat

En aktiesparekonto må ikke være i overtræk. Hvis saldoen på din aktiesparekonto er mindre end det beløb, du skal betale i skat, så har du følgende muligheder:

1. Har du indbetalt til det maksimum, som gælder for din aktiesparekonto, så kan du alligevel altid indbetale det beløb, som svarer til det, du skal betale i skat. Indbetalingen skal dog altid indbetales i det kalenderår, hvor skatten forfalder. På den måde behøver du ikke at sælge ud af dit depot for at undgå at overskride maksimum.  

2. Hvis du ikke ønsker at indbetale det fulde beløb, som skal betales i skat, skal du indbetale det beløb, som vil dække overtrækket på kontoen.  

Hvad sker der, hvis ikke du inddækker overtræk?
Indbetaler du ikke det beløb, som mangler på kontoen, så sælger PFA Bank ud af dine investeringer og inddækker overtrækket. Salg af værdipapirer vil ske helt vilkårligt uden hensyntagen til, hvilke værdipapirer det eventuelt vil være mest strategisk hensigtsmæssigt at sælge.

Bemærk: Det afkast, du får på din aktiesparekonto beskattes favorabelt. Det er derfor en god idé at indbetale og investere til det maksimum, som gælder for aktiesparekontoen.

   
Sidst opdateret den 4. januar 2024