Persondata-
politik

Information om behandling af dine personoplysninger i PFA Bank

Sidst opdateret: 10.10.2023

I PFA Bank (Banken) passer vi på dine personoplysninger, og vi ønsker, at du som kunde hos os er orienteret om, hvordan vi behandler dem. Her kan du læse, hvad vi bruger dine personoplysninger til i forbindelse med investeringsrådgivning og kundeforhold, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også læse, hvilke rettigheder du har, og hvem du kan kontakte i Banken, hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.

 

Banken er den dataansvarlige – sådan kontakter du os

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forhold til investeringsrådgivning og kundeforhold er: PFA Bank A/S

Havneholmen 29
1561 København V
Telefon: + 45 70 80 85 00
CVR-nr. 31 05 01 62 

Kontaktoplysninger på Bankens databeskyttelsesrådgiver/DPO

Hvis du har spørgsmål til vores beskyttelse og behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail:       post@pfabank.dk

På telefon:      Telefon: +45 70 20 75 15
Ved brev:        PFA Bank A/S
                       Havenholmen 29
                       1561 København V
                       att.: PFA databeskyttelsesrådgiver

1. Formål med behandlingen af personoplysninger

Banken behandler dine personoplysninger til de forskellige formål, som er beskrevet nedenfor. Under hvert formål kan du se, hvilke kategorier af personoplysninger Banken behandler, hvorfra Banken indsamler personoplysningerne, hvorfor vi har lov til at behandle dine personoplysninger, og hvem Banken kan videregive personoplysningerne til.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger kan være følgende:
   

1. Kvalificeret investeringsrådgivning

Vi behandler dine personoplysninger, når vi rådgiver dig om investering af dine midler, kommunikerer med dig, eller du gør brug af personaliserede digitale løsninger fra os.

Vi anvender, analyserer og sammenstiller automatisk de oplysninger, som vi indsamler for at kunne give dig målrettet og relevant rådgivning og information. Banken sørger på den måde for, at du får de informationer, som vi vurderer, er af størst værdi for dig.

Vi rådgiver også dig som kunde, hvis der sker en lovændring, der berører et specifikt investeringsprodukt, som du har investeret i. Her vil vi skrive til dig og forklare, hvad lovændringen betyder for din investering. 

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, kontaktoplysninger, CPR-nummer/fødselsdato, formueforhold og familierelationer.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?
Du er den primære kilde til personoplysninger om dig selv, og vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig, bl.a. via optagelse af dine telefonsamtaler med banken. Du har enten selv taget kontakt til Banken og bedt om en investeringsrådgivningssamtale eller udtrykt et ønske om at blive kontaktet af Banken i en samtale med en pensionsrådgiver i PFA.  

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
Banken indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at vi kan opfylde aftalen om investeringsrådgivning, vi har med dig som følge af dit ønske om en rådgivningssamtale (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).

CPR-nummer indsamles og anvendes med henblik på nødvendig entydig identifikation i relation til eksisterende kundeforhold ved varetagelse af administrative opgaver og rådgivning (lov om finansiel virksomhed § 43 b, jf. databeskyttelsesforordningen art. 87, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b.

CPR-nummer videregives på baggrund af et samtykke fra dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a, og lov om finansiel virksomhed § 121, stk. 1, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, og databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 2).

Banken har i medfør af MiFID II og bekendtgørelse om organisatoriske krav til værdipapirhandlere § 10, pligt til at optage alle telefonsamtaler mellem Banken og kunderne, der fører til eller kan føre til transaktioner i finansielle instrumenter.

På baggrund af dit samtykke indsamles, anvendes og videregiver vi dine almindelige personoplysninger til Jyske Bank (databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra a og lov om finansiel virksomhed § 121, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).

Videregivelse af dine personoplysninger
Banken kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:
• Bankens samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser, eksempelvis Bankernes EDB Central (BEC).
•Jyske Bank

2. Kundeforhold

Du bliver oprettet som kunde i Banken, hvis du ønsker dette i forlængelse af en investeringsrådgivningssamtale.

Vi anvender, analyserer og sammenstiller automatisk de oplysninger, som vi indsamler for at kunne give dig målrettet og relevant information for dine aktuelle investeringer.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, CPR-nummer, legitimationsoplysninger og statsborgerskaber, bopælsadresse, evt. forsendelsesadresse, kontaktoplysninger, brugernavn hos Nets DanID (MitID), arbejdsgiver (v/ pensionsprodukter), familierelationer/begunstigelse.

Hvor får vi personoplysninger om dig fra?
Du er den primære kilde til personoplysninger om dig selv, og vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig.  

Når Banken ikke får personoplysningerne fra dig, kan vi få dem fra:
• CPR-registeret ved adresseændring, forsvinden eller udvandring til udlandet
• Banker og andre pengeinstitutter, fx hvis dine midler ønskes overført fra et andet institut/selskab til Banken.
• Jyske Bank

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
Banken indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at vi kan opfylde aftalen om kundeforhold (kontrakt), vi har med dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).

CPR-nummer indsamles og anvendes med henblik på nødvendig entydig identifikation i relation til eksisterende kundeforhold ved varetagelse af administrative opgaver og rådgivning (lov om finansiel virksomhed § 43 b, jf. databeskyttelsesforordningen art. 87, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).

Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer samt de almindelige personoplysninger er nødvendig, da Banken er retligt forpligtet til efter hvidvaskloven at legitimere og risikovurdere kunder samt underrette Hvidvasksekretariatet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) om mistanke med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Banken indhenter personoplysninger om dig i forbindelse med kundekendskabsprocedurer (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 samt databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c).

Indsamling, anvendelse og videregivelse af dit CPR-nummer samt de almindelige personoplysninger, er nødvendig, da Banken er retligt forpligtet til at indberette til SKAT efter skattekontrolloven. I forbindelse med pensionsprodukter videregiver Banken dine personoplysninger efter pensionsbeskatningsloven. CPR-nummer videregives med henblik på identifikation af kunden ved indberetning af økonomiske oplysninger (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 samt databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c).

Videregivelse af dine almindelige personoplysninger, herunder dit CPR-nummer, til banker og andre pengeinstitutter kan være nødvendig for, at vi kan opfylde aftalen om kundeforhold, vi har med dig, fx hvis dine midler ønskes overført fra et andet institut/selskab til Banken (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 3). 

CPR-nummer videregives til Jyske Bank på baggrund af et samtykke fra dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a, og lov om finansiel virksomhed § 121, stk. 1, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, og databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 2). 

På baggrund af dit samtykke videregiver vi dine almindelige personoplysninger til Jyske Bank (databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra a) og lov om finansiel virksomhed § 121, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3). 

Videregivelse af dine personoplysninger
Banken kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:
• Bankens samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser, eksempelvis Bankernes EDB Central (BEC), VP Securities, Nets.
• Banker og andre pengeinstitutter til brug for korrekt registrering ved overførsel af penge, fx hvis dine midler ønskes overført til/fra et andet selskab fra/til Banken.
• Offentlige myndigheder, fx skifteretten, SKAT eller lovpligtig indberetning af dine handler med værdipapirer. 

3. Markedsføring

Vi behandler dine personoplysninger, når vi markedsfører vores investeringsprodukter og -løsninger (som beskrevet i vores samtykke til markedsføring).

Banken har forskellige markedsføringstiltag, som skal sikre, at du kan få netop den viden fra os, der er relevant for dig, når det gælder dine investeringer. Banken giver dig kvalificerede anbefalinger, nyheder og viden om dine fordele, som er målrettet dig.

Vi anvender, analyserer og sammenstiller automatisk de oplysninger, som vi indsamler for at kunne give dig målrettet og relevant information (under det man juridisk kalder ”profilering”). Banken sørger på den måde for, at du får de informationer, som Banken vurderer, er af størst værdi for dig.

Du kan give dit samtykke til, at Banken må sende direkte markedsføring til dig via de kanaler, der er angivet i samtykket.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, formueforhold, familierelationer, demografiske forhold, din adfærd på Bankens digitale kanaler (fx hvilke artikler du læser, og hvad du interesserer dig for på Bankens hjemmeside), din kommunikation med Banken (fx hvis du har spørgsmål til dine investeringer, ønsker at booke en rådgivning eller ønsker yderligere viden om et af vores produkter), offentligt tilgængelige eller købte data fra bl.a. BBR, CVR og Danmarks Statistik (fx værdien af boliger, ejerskabsforhold i virksomheder og demografiske forhold), oplysninger du har givet os i forbindelse med spørgeskemaer, evalueringer og lignende (fx hvad du synes om vores kundeservice eller om vores produkter).  

Hvor får vi oplysninger om dig fra?
Der indsamles oftest ikke andre personoplysninger end dem, der allerede er indsamlet som led i kundeforholdet med dig.
Hvis Banken modtager nye personoplysninger om dig, vil det være:
• Oplysninger om, hvilke mails/artikler mv. der åbnes i markedsføringsmateriale fra Banken.
• Oplysninger fra offentlige tilgængelige registre (fx Danmarks Statistik, BBR og CVR-registret).

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, nemlig at markedsføre Bankens produkter (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

I visse tilfælde indhenter Banken desuden dit samtykke efter databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, litra a, herunder ved videregivelse af personoplysninger i markedsføringsøjemed.

Videregivelse af dine personoplysninger
Banken kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:
• Bankens samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser, eksempelvis Bankernes EDB Central (BEC). 

4. Klagebehandling

Banken har ansvaret for at rådgive dig om dine investeringer. Det kan en gang imellem give anledning til klager.

Vi anvender fx dine personoplysninger til at behandle en eventuel klage fra dig over en afgørelse, der er truffet af Banken. Det kan også være, at du ikke er tilfreds med svaret i klagebehandlingen og vælger at klage over Banken til Pengeinstitutankenævnet eller at anlægge sag mod Banken ved domstolene. I disse tilfælde vil vi også anvende dine personoplysninger.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, kontaktoplysninger, CPR-nummer, formueforhold, familierelationer.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?
Du er den primære kilde til personoplysninger om dig selv, og vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig.

Når Banken ikke får personoplysningerne fra dig, kan vi få dem fra:
• Repræsentanter, eksempelvis en advokat.
• Tidligere eller andet pengeinstitut, fx hvis dine midler er overført fra et andet selskab/institut.
• Offentlige myndigheder i forbindelse med sager, fx ved Datatilsynet eller Finanstilsynet.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
Banken indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Banken har en retlig forpligtelse efter Bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager.

De almindelige personoplysninger indsamles, anvendes og videregives ud fra en interesseafvejning i forhold til, at retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende og forsvares af Banken, hvis en kunde klager over en afgørelse truffet af Banken (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk., 1, litra f lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).  

CPR-nummer indsamles og anvendes med henblik på nødvendig entydig identifikation i relation til eksisterende kundeforhold ved varetagelse af administrative opgaver (lov om finansiel virksomhed § 43b, jf. databeskyttelsesforordningen art. 87, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.

Videregivelse af CPR-nummer er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, og databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1).

Videregivelse af dine personoplysninger
Banken kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
• Repræsentanter, såsom advokater
• Bankens samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser, eksempelvis Bankernes EDB Central (BEC), VP Securities, Nets.
• Offentlige myndigheder i forbindelse med myndighedssager, fx Datatilsynet eller Finanstilsynet.
• Domstole og ankenævn.

5. Analyse og statistik

Vi behandler dine personoplysninger, når vi udarbejder statistikker og analyser. Det kan være:
• Interne undersøgelser, analyser og lønsomhedsvurderinger
• Solvensopgørelser og lovpligtige solvensrapporteringer
• Lovpligtige indberetninger for finansielle virksomheder

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med at Banken udarbejder statistikker, analyser og indberetninger, behandler vi forskellige personoplysninger om dig. Mange af de oplysninger, som vi behandler om dig, vil du allerede have afgivet i forbindelse med oprettelsen af kundeforholdet. Personoplysningerne vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, CPR-nummer, skatteoplysninger, formueforhold.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
Banken indsamler og anvender dine personoplysninger for at kunne drive forsvarlig pengeinstitutvirksomhed ud fra følgende juridiske grundlag:

Behandlingen af almindelige personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Banken (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk.1, litra c). Banken udarbejder lovpligtige rapporteringer på en række områder, herunder solvensopgørelser og lovpligtige analyser. Den retlige forpligtelse findes i lov om Danmarks Nationalbank (”statistiske oplysninger inden for dens kompetenceområde”) og i lov om finansiel virksomhed (”de oplysninger der er nødvendige for Finanstilsynets virksomhed”).

CPR-nummer videregives med henblik på identifikation af kunden ved indberetning af økonomiske oplysninger (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og nr. 3 samt databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c).

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med analyse og statistik bliver alle personoplysninger anonymiseret og sammenholdt for at udlede tendenser og trends, og der bliver ikke videregivet personoplysninger til andre modtagere.

I forbindelse med lovpligtige indberetninger kan Banken videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
• Bankens samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser, eksempelvis Bankernes EDB Central (BEC).
• Offentlige myndigheder, fx Finanstilsynet.
• Danmarks Nationalbank

6. Lovmæssige forpligtelser

Vi behandler dine personoplysninger ved lovpligtige indberetninger, og når vi skal sikre, at vi overholder gældende lovgivning, fx om hvidvask, persondata og finansiel virksomhed.

Banken indsamler, anvender og videregiver dine oplysninger i forbindelse med overholdelse af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning, fx lov om finansiel virksomhed. Det kan fx være:
• Dokumentationspligt
• Lovpligtige indberetninger til myndighederne
• Overholdelse af principper for behandling af personoplysninger og det juridiske grundlag for behandlingen
• Beskyttelse af personoplysninger ved iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, fx for at hindre uautoriseret adgang til Bankens IT-systemer
• Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og derefter rapportering til kunder eller andre berørte og til Datatilsynet
• Håndtering af forespørgsler og klager fra kunder og andre 
• Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra Datatilsynet og Finanstilsynet
• Håndtering af tvister fx ankenævnssager og retssager
• Statistik

7. Mobilbank

Bankens mobilbank er omfattet af denne persondatapolitik.

8. Kontaktformular og optimering af brugeroplevelsen på Bankens hjemmeside

Vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside og apps. Dette kan fx være oplysninger om din adfærd, som vi indsamler ved brug af cookies for at optimere brugeroplevelsen på Bankens hjemmeside og apps, eller du henvender dig via vores kontaktformularer (fx hvis du har spørgsmål til vores produkter eller ønsker at blive kontaktet forud for indgåelse af kontrakt). Du har desuden mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular for klager (hvis du fx vil klage over en afgørelse). 

I forhold til behandling af klager, henviser vi dig til formålet ”4) Klagebehandling”


Kategorier af personoplysninger
Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Når du henvender dig via en af vores kontaktformularer, registrerer Banken de oplysninger, som du selv afgiver. Det vil være navn, kontaktoplysninger og fødselsdato med henblik på at kunne identificere dig og behandle din henvendelse.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?
Når du bruger vores hjemmesider og apps, indsamler PFA personoplysninger om din adfærd fra disse kilder:
• Banken anvender cookies på Banken's hjemmesider og app’s med det formål at få hjemmesiden til at fungere, til statistik og til markedsføring, samt for at undersøge, hvordan siderne besøges, og hvordan brugerne navigerer på siderne.
• Du kan læse nærmere om Banken’s brug af cookies og behandling af personoplysninger i dette link: Brug af cookies
Her kan du også læse om, hvordan du kan tilbagekalde eller ændre dit samtykke og om hvordan du kan blokere for cookies i din browser. 

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
Banken indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at vi kan opfylde aftalen vi har med dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).

Vi indsamler dine personoplysninger ved hjælp af cookies, når du besøger vores hjemmesider og apps baseret på dit cookie-samtykke, jf. databeskyttelsesforeningen art. 6, stk. 1, litra a. De personoplysninger, som vi har indsamlet via nødvendige cookies, behandler og videregiver vi under hensyn til de legitime interesser (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f) i at få hjemmesiden eller app’ en til at fungere ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til at sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.

Videregivelse af dine personoplysninger
Banken kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:
• Banken kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser, eksempelvis Bankernes EDB Central (BEC).

9. Ydelser fra leverandører m.v. (ikke relevant for dig som kunde i PFA Bank)

Vi indsamler i nogle tilfælde personoplysninger om dig, hvis du er ansat hos en af vores leverandører eller samarbejdspartnere (herefter benævnt aftalepart). Vi indsamler disse personoplysninger, når du handler på aftalepartens vegne som kontaktperson for aftaleparten, fx ved indgåelse af kontrakter med Banken eller ved levering af ydelser til Banken.
 
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, dine kontaktoplysninger hos vores aftalepart, hvor du er ansat (fx din arbejds-email) og stilling.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?
Banken indsamler dine personoplysninger fra disse kilder:

Hvis vi ikke har modtaget personoplysningerne fra dig, kan vi i nogle tilfælde få dem fra vores aftalepart, hvor du er ansat.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
Banken indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Vi indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger til brug for indgåelse og opfyldelse af den kontrakt vi har med aftaleparten (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).

Videregivelse af dine personoplysninger
Banken kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:
Bankens samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser.

   
2. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Banken bruger leverandører og samarbejdspartnere, som varetager opgaver for Banken. Det betyder, at dine personoplysninger behandles af leverandører og samarbejdspartnere (databehandlere), når det er nødvendigt for, at databehandleren kan udføre den pågældende opgave for Banken.

Banken beskytter dine oplysninger. Ved overførsel af personoplysninger til databehandlere i tredjelande, fx ved hosting- eller supportydelser fra en af Banken's databehandlere, sikrer Banken et overførselsgrundlag og et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Du kan få nærmere oplysninger om Bankens overførsel af dine personoplysninger til tredjelande ved at kontakte Banken's databeskyttelsesrådgiver. Du kan fra Banken's databeskyttelsesrådgiver få udleveret en kopi af EU Kommissionens standardkontrakt eller andet juridisk grundlag for overførslen af personoplysninger, eller få oplysning om, hvor overførselsgrundlaget er blevet gjort tilgængeligt.

3. Opbevaring af personoplysningerne

Banken opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger, indtil kundeforholdet er ophørt. Som hovedprincip for opbevaringen af personoplysningerne gælder, at den konto/det depot, der lukkes sidst, som udgangspunkt vil være styrende for, hvor længe dine personoplysninger skal opbevares.

Nogle oplysninger gemmes dog indtil forældelsesfristerne i hvidvaskloven og forældelsesloven er indtrådt. Opbevaring af personoplysningerne sker tillige med respekt for Bankens forpligtelser til at opbevare personoplysninger i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Oplysninger fra optagelser af telefonsamtaler ih.t. MiFID II og bekendtgørelse om organisatoriske krav til værdipapirhandlere § 10, opbevares i en periode på op til 7 år.

Hovedregel Opbevaringsperiode
Personoplysninger der er en del af dit kundeforhold med Banken Indeværende år + 5 kalenderår efter kundeforholdets ophør
Dokumentation for investeringsrådgivning, selv om den ikke fører til et kundeforhold eller du som potentiel kunde trækker dit ønske om oprettelse af kundeforholdet tilbage Indeværende år + 10 kalenderår efter rådgivnings-tidspunktet
Personoplysninger, som indhentes og behandles om dig til overholdelse af hvidvaskloven Indeværende år + 5 kalenderår efter kundeforholdets ophør
Personoplysninger, som bruges til statistiske formål Slettes umiddelbart efter endt brug, hvor oplysningerne ikke er anonymiseret
Personoplysninger, som bruges i forbindelse med digital on-boarding, hvor der ikke sker investeringsrådgivning  Slettes efter løbende måned plus 90 dage
Personoplysninger, hvor du som potentiel kunde ikke har modtaget investeringsrådgivning   Slettes efter løbende måned plus 90 dage

Hvis Banken eller kunden foretager en handling, der forlænger forældelsesfristen, fx anmeldelse af en klage, vil Banken stoppe med at slette personoplysningerne.

4. Profilering og automatisk afgørelser
Der bliver anvendt automatiske individuelle afgørelser i forbindelse med din indplacering i Bankens kundepakker. Kundepakken har betydning for de produkter, der er tilgængelige for dig som kunde, samt de rabatter du modtager. Grundlaget for den automatiske individuelle afgørelse er omfanget af din investering i PFA Invest. 
5. Pligtmæssig information

Banken har brug for personoplysninger om dig, når vi fx opretter og administrerer dine investeringer. Hvis du ikke giver personoplysningerne til Banken, vil konsekvensen være, at vi ikke kan oprette dig som kunde i Banken.

6. Dine rettigheder

Når Banken behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Banken behandler om dig.

Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger og få behandling af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.

Retten til sletning
Du kan se, hvornår Banken som udgangspunkt sletter dine personoplysninger under afsnit 3. Opbevaring af dine personoplysninger. Du har i særlige tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet i Banken inden de angivne frister.

Retten til begrænset behandling
Du har ret til at begrænse Bankens behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til Banken, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. I samme tilfælde har du en ret til at få dine personoplysninger overdraget fra Banken til en anden dataansvarlig.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis Banken behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at Banken ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, fx hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne. Banken kan være berettiget til at behandle (fx opbevare) dine personoplysninger på et andet grundlag end samtykke.
Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte kundeforholdet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at ringe til Banken på +45 70 80 85 00, ved at sende en krypteret besked via PFA Netbank/Mobilbank eller per brev til:

PFA Bank A/S
Havneholmen 29
1561 København V

Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet eller ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

7. Klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Bankens behandling af dine personoplysninger.

Du bør altid først tage kontakt til Banken, hvis du mener at Banken har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få Bankens forklaring af sagen.

Du kan kontakte Datatilsynet via:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan finde mere information om Datatilsynet på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Datoen for hvornår vi sidst har opdateret denne politik, fremgår øverst på siden.