Integration af bæredygtigheds-
risici

Investering har alle dage været forbundet med risiko. I PFA Bank ønsker vi at give kunderne en god og tryg investeringsoplevelse. Det handler ikke kun om at få kundens investeringer til at vokse, men også om at få dem til at vokse på den rigtige måde for kunden. Når PFA Bank yder investeringsrådgivning til kunderne, sørger vi bl.a. for, at kunden er bevidst om risikoen ved investering. Vi forsøger at hjælpe kunden med at beskytte investeringen mod begivenheder og forhold, der kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af vores kunders investeringer.

Hvad er bæredygtighedsrisici?

PFA Bank formidler og rådgiver om finansielle produkter der udarbejdes af PFA Invest. Disse finansielle produkter indeholder bæredygtighedsrisici. Som andre risici indarbejdes bæredygtighedsrisici i investeringsprocesserne, herunder arbejder PFA Invest også med at identificere og prioritere potentielle, negative bæredygtighedsrisici på investeringen. 

Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som – hvis de opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Integration af bæredygtighedsrisici

Lige nedenfor har vi beskrevet, hvordan vi i PFA Bank integrerer bæredygtighedsrisici i PFA Banks investeringsrådgivning. Det gælder for de kunder, der får rådgivning. Alt sammen med det formål, at vi kan levere den bedst mulige investeringsrådgivning, der kan skabe konkurrencedygtige og langsigtede afkast.

I integrationen af bæredygtighedsrisici i PFA Banks investeringsrådgivning arbejder vi med 3 fokuspunkter:

 

1. Udvælgelse af samarbejdspartner

PFA Banks samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet, fx investeringsforeninger, udvælges blandt mange kriterier også ud fra et kriterie om, at PFA Banks kunders formuer kan investeres ansvarligt.

Læs mereSe mindre

I udvælgelsen af PFA Banks samarbejdspartnere på investeringsområdet lægger vi bl.a. vægt på, at samarbejdspartneren, hvor det er relevant:

- Integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i investeringsanalyse- og beslutningsprocesser

- Er aktiv ejer og indarbejder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i politikker vedrørende ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne

- Søger at opnå åbenhed om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold fra de selskaber, der investeres i

 

 

2. Screening af investeringer

PFA Banks samarbejdspartnere forventes, hvor det er relevant for deres investeringsprodukter, at identificere selskaber med potentielle bæredygtighedsrisici og eventuelt opstille investeringsrestriktioner over for bestemte industrier. 

Læs mereSe mindre

Det kunne f.eks. være en normbaseret screening af selskaberne, hvor der sigtes mod at identificere brud på relevante internationale normer og konventioner om menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af korruption. For investeringer (eller selskaber), som har et bekræftet brud på én eller flere internationale normer eller konventioner, opfordrer vi til, at PFA Banks samarbejdspartnere enten: 

- Indleder dialog med selskabet med henblik på at få selskabet til at tage ansvar for bruddet og ændre adfærd eller Ekskluderer selskabet fra investeringsuniverset.

- Udover den normbaserede screening forventer vi, at PFA Banks samarbejdspartnere foretager en aktivitetsbaseret screening af selskaberne.

Konkret forventer vi, at samarbejdspartneren som minimum ekskluderer selskaber, der agerer inden for:

- Klyngevåben

- Landminer

- Kemiske våben

- Biologiske våben

- Atomvåben, der ikke er omfattet af Traktaten om ikke-spredning af kernevåben

 

3. Aktivt ejerskab

Med det formål at understøtte selskabernes udvikling og langsigtede værdiskabelse forventer vi, at PFA Banks samarbejdspartnere på investeringsområdet, fx ved udøvelse af stemmerettigheder eller dialog, påvirker miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, hvor det er relevant i de selskaber, der investeres i.

Integration af bæredygtighedsrisici er et blandt mange tiltag

I PFA Bank holder vi løbende fokus på at integrere bæredygtighedsrisici i investeringsprocesserne, da vi ønsker at skabe langsigtede afkast for kunderne samtidig med, at vi bidrager positivt til samfundet og miljøet

Integration af bæredygtighedsrisici i vederlagspolitikken

Jyske Bank har købt og overtaget PFA Bank, og vi henviser derfor til Jyske Banks vederlagspolitik og politik for bæredygtighed og samfundsansvar.

Erklæring om ingen inddragelse af negative bæredygtighedsvirkninger

Når PFA Bank udøver investeringsrådgivning, tages der også højde for bæredygtighedsrisici, idet PFA Bank kun anbefaler og distribuerer produkter, der overholder PFA Banks politik for integration af bæredygtighedsrisici.

Når PFA Bank yder investeringsrådgivning til vores kunder, tager PFA Bank dog ikke eksplicit hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger. 

PFA Bank revurderer dog løbende beslutningen og har planlagt at inddrage eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorerne, når det bliver muligt at integrere disse systematisk i bankens rådgivningsværktøjer.